Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Naše telefónne čísla (8:00-17:00):
+421917 362 731 - informácie o objednávkach a dodacích lehotách, technické informácie

02/4497 1280


Naša adresa:

Horné Predmestie 3
900 21  Svätý Jur
Slovenská republika
Zodpovedná osoba:
Ing. Procházka


Číslo nášho bankového účtu:
2435323/7500 ČSOB

IBAN: SK38 7500 0000 0000 0243 5323

BIC: CEKOSKBXNaše IČO: 17321760

Naše IČ DPH: SK2020363521

 

 

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup prostredníctvom internetového obchodu

 

Unimpex Bratislava, s.r.o., Horné Predmestie 3, 900 21 Svätý Jur, IČO: 17 321 760, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, vo vl. č. 13343/B, odd. Sro DIČ: SK202036352120, e-mail: obchod@unimpex-bratislava.com, tel.č.: +421 2 4497 1280, +421 2 4497 1481 (ďalej len „dodávateľ“)

 

Orgán dozoru a dohľadu, ktorému činnosť dodávateľa podlieha:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 31, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava 27

 

Čl. 1 Pôsobnosť

1.1 Nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi dodávateľom a odberateľom, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru alebo služieb podľa aktuálnej ponuky dodávateľa (ďalej len „tovar“) prostredníctvom elektronického obchodu dodávateľa.

1.2 Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú tiež súčasťou potvrdenia objednávky odberateľa a stávajú sa aj ďalšieho a bez opakovaného potvrdenia súčasťou každej ďalšej objednávky, ak tieto podmienky boli odberateľom prijaté pri uzatvorení prvého zmluvného vzťahu Odberateľ objednaním tovaru v spoločnosti Unimpex Bratislava, s.r.o. prehlasuje, že je oboznámený so Všeobecnými obchodnými podmienkami zverejnenými na internetovej stránke http://www.vinarskepotreby.sk/ a výslovne prehlasuje, že s nimi súhlasí.

1.3 Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v plnom rozsahu, pokiaľ v nich nie je uvedené inak, alebo pokiaľ si dodávateľ a odberateľ v  zmluve, resp. pri potvrdení objednávky niektoré podmienky nedohodnú inak. Ústne dojednania k týmto podmienkam nie sú prípustné. Všetky zmeny a doplnky k  týmto podmienkam vydá dodávateľ v písomnej forme.

1.4 Pokiaľ sa niektoré ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok vzťahujú na spotrebiteľa, je ním spotrebiteľ v zmysle ustanovenia § 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 

Čl. 2 Ponuka, objednávka a prijatie objednávky

2.1 Zmluvný vzťah medzi dodávateľom a odberateľom vzniká uzatvorením písomnej kúpnej zmluvy, alebo prijatím (akceptáciou) objednávky, ktorú vystavil odberateľ alebo ústnou dohodou, a to jednou z nasledovných foriem:

 1. kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára objednávky na internetovej stránke predávajúceho,

 2. e-mailovou správou kupujúceho zaslaného predávajúcemu,

 3. písomnou objednávkou kupujúceho zaslanou predávajúcemu,

 4. faxom kupujúceho zaslaného predávajúcemu.

2.2 Odoslaním objednávky na tovar dáva odberateľ súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

2.3 V prípade, že odberateľ do piatich dní od obdržania tovaru a faktúry nevznesie námietky voči množstvu, druhu a cene tovaru, považuje sa dodanie tovaru za riadne splnené.

 

Čl. 3 Spôsob plnenia dodávky

3.1 Ak nie je dohodnuté inak, môže byť tovar dodaný naraz (celé množstvo) alebo po častiach.

3.2 V prípadoch vyššej moci (ňou sa rozumejú okolnosti, ktoré vznikli po uzavretí zmluvy, a to v dôsledku zmluvnými stranami nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí mimoriadnej povahy, najmä živelných katastrof, havárií a porúch v doprave, štrajkov, ako aj pri politických, občianskych a vojnových konfliktoch a výrazných zmenách politických, menových a obchodných pomerov zo strany slovenských úradov), je dodávateľ oprávnený čiastočne alebo úplne odstúpiť od zmluvy v prípade čiastočnej alebo úplnej nemožnosti plnenia, alebo dodať tovar v lehote, ktorá sa predĺži o takto zmeškanú dobu.

 

Čl. 4 Dodacie podmienky a lehoty

4.1 Dodacia lehota je stanovená individuálne so začiatkom plynutia odo dňa potvrdenia objednávky. Odberateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade ak omeškanie dodávky tovaru presiahne 30 dní a dodávateľ odberateľa vopred na omeškanie objednávateľa neupozornil a nedohodol s ním náhradný termín dodania tovaru. Ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé alebo ak pred uzavretím zmluvy odberateľ, ktorý je spotrebiteľom, dodávateľa výslovne informoval o tom, že dodanie tovaru v určenej lehote alebo v určený deň je pre odberateľa osobitne dôležité, a dodávateľ tovar v tejto lehote nedodal, odberateľ, ktorý je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie veci.

4.2 Ak odberateľ odstúpi od zmluvy podľa bodu 4.1 tohto článku, dodávateľ je povinný bezodkladne vrátiť odberateľovi všetky plnenia prijaté na základe zmluvy. Podmienky odstúpenia od zmluvy, vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ak odberateľom je spotrebiteľ, sú uptavené v čl. 7 týchto VOP.

4.3 Pokiaľ nie je dohodnuté inak, prepravu objednaného tovaru zabezpečuje dodávateľ. Dodávateľ splní svoju povinnosť odovzdaním objednaného tovaru do rúk odberateľa v dohodnutom mieste. Toto pravidlo platí aj v prípade, že odberateľ určí konkrétneho dopravcu.

4.4 V prípade prepravy tovaru prostredníctvom cudzieho dopravcu (objednaného a plateného odberateľom) splní dodávateľ svoju povinnosť odovzdaním objednaného tovaru do rúk dopravcu. Náklady na prepravu a nebezpečenstvo škody znáša odberateľ, s tým, že odovzdaním tovaru dopravcovi prechádza riziko poškodenia alebo straty tovaru na prepravcu. Objednané dodanie tovaru, pokiaľ si to odberateľ v objednávke nevyhradí inak, zabezpečí dodávateľ, resp. ním poverený dopravca, podľa svojho uváženia najvýhodnejšou cestou.

4.5 Dodávateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, príp. udaním nesprávnej adresy odberateľa.

4.6 Tovar sa dodáva v obale, ktorý je obvyklý v obchodnom styku, aby sa zabránilo jeho poškodeniu počas prepravy do dohodnutého miesta určenia. Jednorazové obaly, papierové a kartónové krabice sú nevratné. Palety, príp. iné obaly, označené ako vratné, vyúčtuje dodávateľ odberateľovi spolu s tovarom. Prevzatie a vyloženie tovaru zabezpečí na svoje náklady odberateľ a čas vykládky aj s fyzickým prebraním nesmie presiahnuť čas daný prepravcom.

 

Čl. 5 Cena a platobné podmienky

5.1.Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi za tovar kúpnu cenu a cenu prepravy podľa dodávateľom akceptovanej objednávky ( uzatvorenej zmluvy ). Cena tovaru na portáli je uvedená s DPH, pokiaľ nie je uvedené, že ide o cenu bez DPH. DPH je pri dodaní tovaru a služieb uplatňovaná v súlade s právnymi predpismi. Pri internetovej objednávke akceptuje odberateľ cenu uvedenú pri tovare v okamihu objednania.

5.2. V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny, náklady na prepravu tovaru, náklady dobierky, náklady doručovania zakúpeného tovaru, náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť odberateľ, ak ďalej nie je uvedené inak. Pri platbe zo zahraničia je odberateľ ako príkazca platby povinný znášať poplatky svojej banky a ostatné poplatky, najmä korešpondenčných bánk a banky príjemcu.

5.3. Za doručenie objednaného tovaru dodávateľ účtuje nasledovné poplatky vo výške:

3,34 € s DPH pri zásielke do 1 kg kuriérnou službou

 • 3,38 € s DPH pri zásielke do 2 kg kuriérnou službou

 • 3,68 € s DPH pri zásielke do 5 kg kuriérnou službou

 • 4,28 € s DPH pri zásielke do 10 kg kuriérnou službou

 • 4,99 € s DPH pri zásielke do 15 kg kuriérnou službou

 • 5,83 € s DPH pri zásielke do 20 kg kuriérnou službou

 • 6,68 € s DPH pri zásielke do 25 kg kuriérnou službou

 • 7,51 € s DPH pri zásielke do 30 kg kuriérnou službou

 • 10,02 € s DPH pri zásielke do 40 kg kuriérnou službou

 • 1,00 € s DPH balné

5.4. Cena sa môže zmeniť z dôvodov zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru zistenej v systéme dodávateľa alebo zverejnenej na nákupnom portáli pri tovare. Dodávateľ i odberateľ je oprávnený zrušiť objednávku, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy ( do okamihu prevzatia tovaru ) ak je odberateľovi oznámená zmena kúpnej ceny niektorej položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru.

5.5. Ak nie dohodnuté inak, odberateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu vrátane nákladov na dopravu v hotovosti pri prevzatí tovaru. Kúpna cena a náklady dobierky i prepravy tovaru sú uvedené aj v nákupnom košíku v procese objednávania tovaru.

5.6. Poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny a nákladov dopravy odberateľom sa riadia zmluvou medzi odberateľom a bankou odberateľa. Odberateľ je upozorňovaný, že informácie o nákladoch prepravy tovaru sú jednoznačne uvedené v procese objednávania tovaru a závisia od výberu dopravcu/doručovacej služby/spôsobu doručenia. Náklady na použitie elektronických prostriedkov komunikácie sa riadia zmluvou medzi odberateľom a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie.

5.7. Dodávateľ vystaví a doručí faktúru alebo pokladničný doklad odberateľovi v súlade s platnými predpismi SR. Odberateľ zaslaním objednávky súhlasí s tým, aby faktúra alebo pokladničný doklad boli poslané spolu s tovarom alebo sprístupnená odberateľovi elektronicky. Faktúra alebo pokladničný doklad je posielaná spolu s tovarom a faktúra alebo pokladničný doklad je súčasne aj dodacím listom a záručným listom, ak nie je doručovaný osobitný záručný list.

5.8. Ak odberateľ neoprávnene odmietne prevziať tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je dodávateľ oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli. Tým nie je vylúčené uplatňovanie ďalšieho nároku na náhradu škody v jej skutočne preukázateľnej výške.


Čl. 6 Záruka a reklamácie

6.1 Odberateľovi, ktorý je spotrebiteľom, poskytuje dodávateľ záruku na tovar podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Ak nie je dohodnuté inak, je záručná doba podľa predchádzajúcej vety pri všetkých tovaroch 24 mesiacov, okrem dielov, ktoré svojou povahou a určením patria do skupiny spotrebných náhradných dielov, kedy je záručná doba určená druhom tovaru alebo vzájomnou dohodou. Pri odberateľovi, ktorý nie je spotrebiteľom sa záručná doba riadi zárukou poskytovanou výrobcom tovaru.

6.2 Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru odberateľom.

6.3 Poskytnutá záruka sa vzťahuje na vady materiálov alebo výroby tovarov, ktoré sa vyskytli napriek tomu, že tovar bol použitý obvyklým spôsobom a za obvyklých okolností alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením, opotrebovaním, alebo živelnými pohromami.

6.4 Poskytnutá záruka sa vzťahuje len na tovar zakúpený od dodávateľa.

6.5 Dodávateľ neposkytuje náhradu škody v prípade vzniku ďalších škôd spôsobených vadami tovaru, ak tovar, alebo dielo boli ďalej používané po zistení vady.

6.6 Odberateľ je povinný prezrieť si preberaný tovar. Prípadnú zjavnú vadu, mylné dodanie iného tovaru než bolo zmluvne dohodnuté, dodanie tovaru v inej skladbe alebo v inom množstve, alebo mylne uvedenú cenu tovaru než bolo zmluvne dohodnuté je odberateľ povinný bezodkladne reklamovať písomnou formou, najneskôr do piatich kalendárnych dní po dodaní a prevzatí tovaru a dokladu k uvedenému tovaru. V prípade, že odberateľ neuplatní takúto reklamáciu v stanovenej lehote potvrdzuje, že druh tovaru, množstvo, skladbu a cenu tovaru akceptuje. Poškodenie vzniknuté pri doprave je nutné uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodenie tovaru odberateľ zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru. Reklamácie poškodeného tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil odberateľ pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú dodávateľom uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude odberateľovi poskytnuté.

6.7 Reklamáciu s presným popisom vady si odberateľ uplatňuje priamo u dodávateľa.

6.8 Odberateľ je povinný spolu s reklamáciou predložiť aj kópiu dokladov o kúpe (doklad o zaplatení a dodací list). Reklamácie tovaru, ktoré neboli kúpené priamo u dodávateľa nebudú akceptované. Poverený pracovník dodávateľa je povinný spolu s  reklamujúcim odberateľom vyplniť reklamačný protokol. K  reklamačnému protokolu odberateľ pripojí reklamovaný tovar so zreteľne vyznačenou vadou, ktorá má byť predmetom reklamácie, resp. jednoznačný a technicky presný popis vady tovaru.

6.9 Nároky zo záruky bude dodávateľ akceptovať len ak tieto boli u neho uplatnené bezprostredne po zistení vady, najneskôr do konca záručnej doby.

6.10 Pri uznanej reklamácii a v rámci záruky, ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne a bezávadne užívaný, má odberateľ právo na bezplatnú výmenu alebo právo odstúpiť od zmluvy. Pri takomto odstúpení odberateľa od zmluvy mu vzniká nárok na peňažný dobropis v plnej výške fakturovanej a skutočnej zaplatenej ceny. Pri bezplatnej výmene alebo odberateľom uplatnenom práve odstúpiť od zmluvy má dodávateľ právo na vrátenie reklamovaného tovaru. Ak cena reklamovaného tovaru nebola v čase reklamácie v plnej výške uhradená, má dodávateľ právo tovar zadržať u seba až do zaplatenia dlhu, vrátane jeho príslušenstva.

6.11 O spôsobe vybavenia reklamácie, ak nejde o spotrebiteľa, rozhodne dodávateľ najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia zo strany odberateľa a o výsledku bude odberateľ písomne vyrozumený. Pri uplatnení reklamácie vyplývajúcej zo spotrebiteľských kúpnych zmlúv dodávateľ rozhodne o spôsobe vybavenia reklmácie inheď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie a ak to vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej nemohol odberateľ tovar využiť z dôvodu, za ktorý nesie zodpovednosť dodávateľ.

6.12 Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši Reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

 

Čl.7 Spôsob odstúpenia od kúpnej zmluvy

7.1. Odberateľ, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané odberateľom, ktorý je spotrebiteľom, najneskôr v posledný deň lehoty. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy je uvedený v prílohe č. 1 týchto VOP.

7.2 Tovar sa považuje za prevzatý odberateľom, ktorý je spotrebiteľom, okamihom, keď tento odberateľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a) tovary objednané týmto odberateľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých kusov, okamihom prevzatia posledného posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

7.3 Odberateľ, ktorý je spotrebiteľom, právo na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 7.1 tohto článku uplatňuje u dodávateľa v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva tohto odberateľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie odberateľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Odberateľ, ktorý je spotrebiteľom môže použiť aj formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 týchto VOP.

7.4 Odberateľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať dodávateľovi alebo osobe poverenej dodávateľom na prevzatie tovaru. To neplatí, ak dodávateľ navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Odberateľ zodpovedá dodávateľovi za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie jeho vlastností a funkčnosti.


7.5 Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť odberateľovi, ktorý je spotrebiteľom, všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Náklady na prepravu vráteného tovaru je dodávateľ povinný zaplatíť spotrebiteľovi najviac vo výške ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný dodávateľom uvedený v objednávkovom procese. Dodávateľ vráti spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri realizácii svojej platby, pokiaľ sa nedohodnú inak a ak s iným dohodnutým spôsobom platby nie sú účtované žiadne ďalšie poplatky. Dodávateľ nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa predchádzajúcej vety pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým odberateľ, ktorý je spotrebiteľom, nepreukáže zaslanie tovaru späť dodávateľovi, ibaže dodávateľ navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

7.6 Náklady na vrátenie tovaru dodávateľovi podľa bodu 7.4 tohto článku znáša odberateľ. Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil odberateľ záujem, a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým dodávateľom, náklady na jeho vrátenie a prípadne dodanie nového tovaru, ako aj všetky odberateľom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým, znáša dodávateľ.

 

Čl. 8 Výhrady vlastníctva

8.1 Vo vzťahu k  dodanému tovaru všeobecne platí výhrada vlastníctva v prospech dodávateľa. Až do úplného zaplatenia ceny (pri plnom rešpektovaní platobných podmienok) zostáva dodaný tovar vo vlastníctve dodávateľa.

8.2 Pri hrubom porušení povinností odberateľa, najmä neuhradení ceny dodaného tovaru po prvej upomienke, má dodávateľ právo požadovať vydanie a vrátenie tovaru na náklady odberateľa.

8.3 Pri vyhlásení reštrukturalizácie alebo konkurzu na majetok odberateľa, ako aj pri začatí exekúcie postihujúcej majetok odberateľa ako povinného v exekučnom konaní, je odberateľ povinný o tejto skutočnosti doporučeným listom (s pripojením dokladu o právnom titule) informovať dodávateľa a súčasne upozorniť všetkých, ktorí si uplatňujú právo na majetok odberateľa, že dodaný tovar je majetkom dodávateľa. Náklady s tým spojené a prípadnú škodu znáša odberateľ.

8.4 V prípadoch podľa bodu 8.2 a 8.3 má dodávateľ právo požadovať okamžité vydanie a vrátenie svojho tovaru s vylúčením zádržného práva odberateľa a tretích osôb. Dodávateľ je ďalej oprávnený, okrem požadovania splniť platobnú povinnosť zo strany odberateľa, predať predmet dodávky verejnou dražbou alebo voľným predajom podľa svojich najlepších možností. Získaný výnos dodávateľ započíta v prospech plnenia dlhu odberateľa, prípadný prebytok hodnoty mu vráti. Všetky náklady spojené s vrátením predmetu dodávky dodávateľovi ako vlastníkovi, ako aj s jeho prípadným následným predajom znáša odberateľ.

8.5 Ak by odberateľ v čase do úplného zaplatenia kúpnej ceny (pri plnom rešpektovaní platobných podmienok) dodaný tovar napriek tomu predal alebo dal ako záloh v prospech tretej osoby, je povinný svoje nároky voči tretej osobe bezodkladne postúpiť dodávateľovi. O tom je odberateľ povinný bezodkladne upovedomiť tretiu osobu ako aj samotného dodávateľa.

8.6 Ak by odberateľ v čase vyhlásenia reštrukturalizácie alebo konkurzu na svoj majetok, alebo pri exekúcii majetku, alebo neoprávneného predaja majetku týkajúceho sa výhrady vlastníctva dodaného a nezaplateného tovaru v plnej výške dohodnutej kúpnej ceny, už nedisponoval, je povinný oznámiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu údaje o osobe nového nadobúdateľa predmetného tovaru.

8.7 Odberateľ nesmie bez osobitného písomného súhlasu dodávateľa tovar, ku ktorému sa výhrada vlastníctva vzťahuje, vyvážať tovar mimo územia Slovenskej republiky.


Čl. 9 Osobné údaje a ich ochrana

9.1 Odberateľ a dodávateľ sa dohodli, že odberateľ v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť dodávateľovi v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

9.2 Odberateľ a dodávateľ sa dohodli, že odberateľ v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť dodávateľovi v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

9.3 Odberateľ uzavretím kúpnej zmluvy vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“), aby dodávateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti dodávateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi odberateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými predpismi SR. Odberateľ udeľuje dodávateľovi tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov odberateľa. Dodávateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov odberateľa. Súhlas so spracovávaním osobných údajov môže odberateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu odberateľom dodávateľovi.

9.4 Dodávateľ vyhlasuje, že v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 písm. c) ZOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi dodávateľom a odberateľom.

9.5 Dodávateľ vyhlasuje, že v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 písm. e) ZOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely ako sú uvedené v bode 9.2 osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

9.6 Dodávateľ vyhlasuje, že v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 písm. i) ZOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom , ktorý neodporuje ZOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Dodávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej dodávateľovi.

9.7 Odberateľ má právo na základe písomnej žiadosti od dodávateľa vyžadovať:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:

 1. identifikačné údaje dodávateľa a zástupcu dodávateľa, ak bol vymenovaný,

 2. identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak dodávateľ pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZOOÚ,

 3. účel spracúvania osobných údajov,

 4. zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZOOÚ a

 5. doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre odberateľa na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä

 • poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak dodávateľ získava osobné údaje odberateľa na základe súhlasu odberateľa podľa § 11 ZOOÚ, oznámi mu aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, dodávateľ oznámi odberateľovi právny základ, ktorý mu túto povinnosť ukladá, a upovedomí ho o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,

 • tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,

 • okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,

 • formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,

 • tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

 

pri vydaní rozhodnutia podľa bodu 9.9 tohto článku týchto VOP je odberateľ oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

 1. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 3. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 4. likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

 5. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

 6. blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak dodávateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu odberateľom.

 7. Právo odberateľa podľa ods. 7. - bodu 5. a 6. týchto VOP možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana odberateľa, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

 8. Odberateľ na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u dodávateľa o namietať voči

 • spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

 • využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy odberateľa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

 • poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy odberateľa na účely priameho marketingu.

 

9.8 Odberateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u dodávateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka odberateľa je oprávnená, dodávateľa je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

9.9 Odberateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u dodávateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu dodávateľa, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Odberateľ má právo žiadať dodávateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom dodávateľ je povinný žiadosti odberateľa vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia dodávateľ informuje odberateľa v lehote podľa ods. 18. týchto VOP. Odberateľ nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov odberateľa, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov dodávateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke odberateľa, alebo ak dodávateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov odberateľa.

9.10 Ak odberateľ uplatní svoje právo